The Stories

“ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งเติบโต”

พัชราภรณ์ ดาสา
Manager – Learning and Development Advisor
เริ่มงาน: 13 กุมภาพันธ์ 2558

เพราะพนักงานเป็น “ฟันเฟือง” สำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่วางไว้ คำนี้นับว่าได้ยินกันมานาน แต่สำหรับดิฉัน สลิงชอท นับว่าเป็นองค์กรที่ Respect และให้เกียรติพนักงาน สลิงชอทไม่ได้มองว่าพนักงานเป็นแค่ฟันเฟืองเล็ก ๆ แต่พวกเรา คือ ชิ้นส่วนสำคัญ ไม่ว่าเราจะทำงานตำแหน่งอะไร ทุกคนสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้

สลิงชอท ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานบน Passion ที่ทุกคนมี ซึ่งยิ่งทำให้รู้สึกว่าเขาเห็นความสำคัญของเรา ทำให้เราเห็นอนาคตที่ชัดเจน รู้ว่าจะเติบโตไปทางไหน ต้องพัฒนาเรื่องอะไร

3 ปีกว่าที่ทำงานกับสลิงชอท ดิฉันได้รับโอกาสมากมาย ไม่จะว่าเป็นการพัฒนาความรู้ การฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเดินทางไปร่วมสัมมนาสำคัญๆ กับพันธมิตรธุรกิจของสลิงชอท รวมถึงการทำงานที่ได้เรียนรู้จากผู้บริหารชั้นนำของเมืองไทย

จากวันแรกที่เริ่มทำงาน จนถึงวันนี้ สลิงชอทยังคงใส่ใจพนักงานทุกคนเสมอ วันแรกดูแลพวกเราแบบไหน วันนี้ก็ยังคงดูแลแบบนั้น ประทับใจสลิงชอทจริง ๆ ค่ะ