8
NEWSROOM

สลิงชอท กรุ๊ป กับรางวัลเกียรติคุณ “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2561 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กรอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัท สลิงชอท กรุ๊ป กับรางวัลเกียรติคุณ “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2561 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร จากสถานบันรางวัลไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ที่มอบให้แก่ ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป 

รางวัลนี้ตอบย้ำทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท สลิงชอท กรุ๊ป ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งของลูกค้า คู่ค้าและพนักงาน ภายใต้กรอบคุณความดี  ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมไทย เพื่อยกระดับสังคมไทยให้มีความน่าอยู่อย่างมั่นคงและมั่งคั่ง   

โดยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ ได้เข้ารับรางวัลจากท่านองค์มนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ

เราสัญญาว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้นำไทยไปสู่มาตราฐานโลก เพื่อร่วมยกระดับสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

 ที่มา : สลิงชอท กรุ๊ป