อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : หนังสือ SME Thailand Vol. 13 No. 151 August 2017