“คนของคุณ” เป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” หรือยัง?


องค์กรโดยทั่วไปล้วนตระหนักดีถึงความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน และมีการเตรียมคนของตนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่มาถึง

 

อย่างไรก็ตาม ทักษะการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) กับ การมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) นั้นต่างกัน

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การที่คนในองค์กรมีความพร้อมความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึง และสามารถปรับบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประสบอุปสรรคน้อยที่สุด

พูดสั้นๆง่ายๆคือ การเปลี่ยนแปลงมาถึง--->คนเข้าใจและพร้อมปรับตามสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไป

Change Comes First, Then People

องค์กรหลายแห่งยังอยู่ในจุดนี้ คืออาศัยการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนโยบายจากเบื้องบน แล้วบริหารคนให้ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

แม้แต่สิ่งที่หลายองค์กรเรียกว่า Change Agent, Change Team, หรือ Change Champions ก็ยังตกอยู่ในบริบทเดียวกัน คือองค์กรมีโจทย์เรียบร้อยแล้วว่าจะให้เปลี่ยนเป็นอะไร จากนั้นคนเหล่านี้จึงได้รับมอบหมายหน้าที่และเพิ่มทักษะในการจัดการให้การเปลี่ยนแปลงนั้นๆเกิดขึ้น

ล้วนแล้วแต่เป็นเพียง Change Management ซึ่งยังมิใช่ Change Leadership

เพราะ การนำการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การที่คนในองค์กรเกิดภาวะผู้นำว่าตนสามารถเป็นแหล่งของความเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่า และลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นๆทันที โดยไม่รอ “พรุ่งนี้”

Leaders Come First, Then Change

ยกตัวอย่างธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์มือถือรายหนึ่ง ซึ่งแต่ไหนแต่ไรมาเป็นที่รู้กันว่าพนักงานจะต้องใช้แต่เพียงโทรศัพท์ยี่ห้อของบริษัทเท่านั้น ใครไม่มีก็ต้องไปพยายามหามา อยู่ไปนานหน่อยก็จะคุ้นเคยอยู่กับเทคโนโลยีของโทรศัพท์ยี่ห้อนี้เท่านั้น เพราะไม่เคยได้ใช้ของยี่ห้ออื่น

อยู่มา มีผู้จัดการทีมคนหนึ่ง ซึ่งโดยตำแหน่งก็นับเป็นเพียงผู้บริหารระดับต้นในองค์กรเท่านั้น แต่ด้วยการที่อยู่ใกล้ชิดกับหน้างานจึงเกิดไอเดียว่า พนักงานขายในทีมของตนน่าจะขายของได้ดีขึ้นหากมีความเข้าใจสินค้าคู่แข่ง จึงส่งเสริม (กึ่งบังคับ) ให้ลูกทีมของตนทุกคนได้ใช้โทรศัพท์ของยี่ห้ออื่นๆ ขนาดมีการออกตารางระบุว่าใครใช้ยี่ห้อใดบ้าง และมีการแต่งตั้ง “ผู้เชี่ยวชาญ” ภายในทีมที่จะคอยรายงานสภาพการใช้ ลูกเล่นใหม่ๆ และบริการต่างๆ ของยี่ห้อที่ตนดูแล เพื่อนำมาเปรียบเทียบและพัฒนาเป็นวิธีการขายที่มีประสิทธิภาพของทีมต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจากผู้นำการเปลี่ยนแปลงรายนี้ก็คือ นวัตกรรม ซึ่งแม้จะมิใช่ Product Innovation ที่ขายได้โดยตรง แต่เป็น Work Process Innovation ที่ทำให้ผลงานของทีมดีขึ้นถึง 17% และกระจายไปสู่ทีมขายทีมอื่นๆจนทั่วองค์กร

จะดีแค่ไหน ถ้าองค์กรของเราเต็มไปด้วย “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” เช่นนี้?

วิธีการวัดว่าองค์กรของเราเป็นองค์กรแห่งผู้นำการเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง สามารถทำได้โดยพิจารณาจากคำถาม “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” สั้นๆ ดังนี้

  • โดยรวม การเปลี่ยนแปลงในองค์กรของเรามักมาจากนโยบายของผู้บริหารระดับสูงเป็นหลัก ใช่หรือไม่?
  • แม้พวกเขามีความเข้าใจและมีทักษะในปรับตัวได้ค่อนข้างดี แต่คนของเราก็ยังรอให้การเปลี่ยนแปลงมาถึงตัวก่อน จึงหาวิธีรับมือกับมัน ใช่หรือไม่?
  • คนของเรา ยังมีความรู้สึกว่า “ถูกสั่งให้เปลี่ยน” มากกว่าความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ “เลือกที่จะเปลี่ยน” ใช่หรือไม่

ถ้าคำตอบของคุณคือ ใช่ อาจเป็นสัญญาณหนึ่งว่าในปัจจุบัน องค์กรของคุณกำลังทำเพียงแค่ Manage Change ที่ยังมิใช่การ Lead Change ครับ


ดร. ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์
Consulting Partner
บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด