แนวโน้มในการบริหารบุคลากรในปี 2555
 
เมื่อวันก่อนมีโอกาสแถลงข่าวของบริษัทฯ เรื่องการจัดตั้งศูนย์วิจัยทางด้าน HR ให้กับหนังสือพิมพ์หลายฉบับ นักข่าวถามว่าแนวโน้มการบริหารจัดการปี 2555 เป็นอย่างไร เลยเล่าผลการวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งเป็นผลงานชิ้นแรกของศูนย์วิจัยออคิด สลิงชอท ให้ฟัง ว่า...
 
ศูนย์วิจัยฯ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นขององค์กรต่างๆ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 180 องค์กร ทั้งภาครัฐ-เอกชน ทั้งองค์กรขนาดเล็กและใหญ่ ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยใช้แบบสำรวจทางอินเตอร์เน็ท (on-line survey) พบแนวโน้มที่น่าสนใจหลายอย่าง
ประเด็นที่หนึ่งคือแนวโน้มด้านการบริหารงานบุคคล 5 อันดับแรกของปีนี้ที่องค์กรให้ความสำคัญคือ
 
1) การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
2) การสร้างความผูกพัน (Employee Engagement)
3) การบริหารจัดการคนเก่งคนดี (Talent Management)
4) การทำให้หน่วยงาน HR เป็นพันธมิตรทางธุรกิจขององค์กร (HR as a Strategic Partner)
5) กลยุทธ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection Strategy)
 
ประเด็นที่สองคือแนวโน้มด้านการสรรหาบุคลากร ผลการวิจัยพบว่าองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับการสรรหาและเลื่อนตำแหน่งบุคลากรจากภายในองค์กรขึ้นมาเป็นหัวหน้างานและผู้บริหาร (Promotion from Within) มากกว่าการสรรหาจากภายนอก แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ เมื่อตำแหน่งสูงขึ้น การสรรหาจากภายนอกค่อยๆ เพิ่มจำนวนมากขึ้น (ดูกราฟประกอบ) ซึ่งหมายความว่าองค์กรหลายๆ องค์กรยังไม่สามารถเตรียมหรือพัฒนาผู้นำระดับสูงในองค์กรได้อย่างเพียงพอ และนี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ “การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)” เป็นสิ่งแรกที่องค์กรให้ความสำคัญในปีนี้ก็เป็นได้
 
ประเด็นที่สามคือแนวโน้มด้านการสร้างความผูกพันและการรักษาคนเก่งคนดีไว้กับองค์กร ศูนย์วิจัยฯ สอบถามผู้ร่วมสำรวจว่า “ท่านเลือกใช้กลยุทธ์หรือวิธีการใดในการสร้างความผูกพันและรักษาคนเก่งคนดีไว้กับองค์กร” ในตอนแรกของการทำการสำรวจ พวกเราคิดว่าคำตอบอันดับต้นๆ น่าจะเป็นเรื่องเงินหรือผลตอบแทน แต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นว่าเงินหรือผลตอบแทน อยู่ในอันดับที่ 5 
ผลการสำรวจพบว่าองค์กรส่วนใหญ่มอง “การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับหัวหน้างาน” เป็นปัจจัยแรกที่องค์กรเลือกทำ เพราะเชื่อว่าพฤติกรรมของหัวหน้างานมีผลต่อความสำเร็จและความภักดีของพนักงาน ซึ่งไม่ต่างจากคำกล่าวโดยปรมาจารย์ด้านการบริหารจัดการของโลก นาม ปีเตอร์ ดรั๊กเกอร์ ที่ว่า “คนเข้าทำงานเพราะองค์กร แต่จากไปเพราะหัวหน้า”  (People join organization but leave their boss) 
สำหรับลำดับอื่นๆ ในเรืื่องการสร้างความผูกพันและรักษาคนเก่งคนดี ที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ได้แก่ อันดับที่สอง เพิ่มการพัฒนาพนักงาน (Employee Development) อันดับที่สาม สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีบรรยากาศเชิงบวก (Positive Workplace Atmosphere) และอันดับที่สี่ สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่น่าทำงาน (Good Working Environment)

อันที่จริงมีประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง แต่เนื้อที่จำกัด จึงขออนุญาตแบ่งปันสั้นๆ แค่นี้ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาว์โลดรายงานฉบับเต็มที่มีรายละเอียดครบถ้วน พร้อมทั้งความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและคำแนะนำในการนำไปปรับใช้กับองค์กรได้ที่เว็ปไซท์ของบริษัท (www.orchidslingshot.com) เอกสารไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่หากนำข้อมูลไปใช้ รบกวนอ้างแหล่งที่มาด้วยนะครับ
 
อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการบริหาร
บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด
www.orchidslingshot.com
apiwut@riverorchid.com
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook/orchid slingshot