เลวโดยไม่ได้ตั้งใจ คอลัมน์ The winners must know. นิตยสาร SME Thailand  ฉบับ ปีที่ 9  เล่ม 105 เดือนกันยายน 2556