เปลี่ยนอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล คอลัมน์ HR Talks , สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  ฉบับที่ 161 สิงหาคม 2556