ที่มา : Alphabet Soup: Why Gen Z is a terrible name by Lisa Walden
แปลและเรียบเรียง : ปองคุณ บัญญัตินพรัตน์
สลิงชอท กรุ๊ป