อยากมีความสุข...ทำอย่างไรดี

      
เพิ่งผ่านพ้นว้นแห่งความรักมาได้ไม่นาน บางท่านมีความสุขกับคนรัก บางท่านมีความสุขกับครอบครัว
บางท่านก็มีความสุขในการทำงานหวังว่าทุกท่านจะได้ตักตวงความสุขให้กับชีวิตไม่เฉพาะในวันแห่งความรักเท่าน้ันนะครับ  

สำหรับความสุขในการทำงานผมเคยได้ยินหลายคนกล่าวว่่า “งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุขทำงานให้สนุุก มีสุขเม่ือทำงาน” แต่จะทำอย่างไรล่ะครับ เราจึงจะมีความสุขในการทำงานรวมไปถึงความสุขในชีวิตส่วนตัวด้วย

    ด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบน้ีบางครอบครัวต้องทำงานหาเงินกันตัวเป็นเกลียวไม่ค่อย มีโอกาสได้พูดคุยกัน ซ่ึงนั่นก็อาจเป็นจุดเร่ิมต้นของความไม่เข้าใจกัน เร่ืองบางเร่ืองท่ีทนได้ก็ทนกันไปแต่ถ้าหนักๆ เข้า เก็บไม่อยู่ในท่ีสุดอาจมีคำพูดในใจ “ฉันสุดจะทนแล้วนะ!” หลุดออกมาให้ได้ยิน

    ในองค์กรใหญ่ๆ จึงมีการทำ Engagement Survey กันมากมายเพื่อหาวิธิีทำให้พนักงานมีความสุข และพยายามปรับให้ผู้ที่ต้องทำงานร่วมกันมีความสุขในการทำงานด้วยซ่ึงหาก สามารถทำได้ก็จะทำให้ ผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

    เม่ือเร็วๆ น้ีมีเพื่อนร่วมงานคนหน่ึงขอให้ผมช่วยประเมินผลการทำงานเนื่องในโอกาสทำงาน ครบหน่ึงปีทำให้ผมคิดว่าเราสามารถมีความสุขในการทำงานอย่างง่ายๆ ได้เพียงแต่ใช้หลัก 3’S คือ...

      Start - เร่ืองท่ีควรทำ ทำให้มากขึ้น หรือ ทำเพิ่มเติมจากเดิม
      Stop - เร่ืองท่ีไม่ควรทำ ทำให้น้อยลง หรือ หยุดทำ
      Stay - เร่ืองท่ีทำได้ดีอยู่แล้ว ควรทำต่อไป

    โดยทั้ง 3 เร่ืองน้ีต้องเน้นการพูดคุยกันแบบเปิดอก ปรับความเข้าใจกันระหว่างนายกับลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงผมคิดว่าเราสามารถนำเรื่องน้ีไปปรับใช้ได้ ท้ังในการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวด้วย 

    ตัวอย่างเช่น การขอ Feedback จากเพื่อนร่วมงานอย่างเปิดใจว่ามีอะไรท่ีคุณควรจะ Start, Stop หรือ Stay หรืออาจเป็นการขอ Feedback จากหน่วยงานอ่ืนว่าแผนกคุณมีอะไรท่ีควร Start, Stop  หรือ Stay บ้างก็ได้  นอกจากนั้นคุณยังสามารถนำเรื่องน้ีไปใช้ในครอบครัวด้วยการให้สมาชิกในครอบ ครัวช่วยกันคิดหรือตั้งคำถาม 3’S  เช่น ครอบครัวของเราควรทำอะไรมากขึ้นหรือทำเพิ่มเติมจากเดิม (start) เช่นอยากให้ทานอาหารด้วยกันทุกวันอาทิตย์  ครอบครัวของเราควรทำอะไรให้น้อยลงหรือหยุดทำ (stop) เช่นอยากให้ทุกคนลดการตำหนิ หรือมองข้อไม่ดีของแต่ละคน  และครอบครัวของเรามีอะไรท่ีทาได้ดีอยู่แล้วและควรทำต่อไป (stay) เช่น การได้ไปเท่ียวต่างจังหวัดด้วยกันปีละคร้ัง เป็นต้น

    หากทุกๆ คนรอบตัวเปิดใจรับฟังซ่ึงกันและกันพยายามมองหาแนวทางท่ีจะบริหารความ สัมพันธ์ให้ดีข้ึน ผมก็เชื่อว่าความสุขจะอยู่ไม่ไกลเกินเอ้ือม  

    ท่านผู้อ่านลองนำไปปรับใช้ดูนะครับ...เผื่อว่าจะทำให้ ท่านพบกับความสุขในการทำงานและความสุขในชีวิตแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็ได้


282 Raintree Office Garden
B3 Building, 1st Floor
Soi Soonvijai 4, Rama 9 Road
Bangkapi, Huay Kwang
Bangkok 10310