องค์ประกอบสำคัญของทีมที่ประสบความสำเร็จ

คุณเคยทำงานกับทีมที่ทำให้รู้สึกว่านี่เป็นทีมในฝันจริงๆ  ไหม ทีมที่ทุกอย่างและทุกเรื่องดำเนินไปได้ด้วยดี มีความขัดแย้งน้อยมากจนแทบไม่มีเลย ทีมที่ทุกคนมีทักษะความรู้ความสามารถเพรียบพร้อมและมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ทีมที่ไม่มีพฤติกรรมการแทงข้างหลัง และที่สำคัญเป็นทีมที่ลูกค้าและคนที่ทำงานด้วย ยังอดชื่นชมไม่ได้

ทีมลักษณะนี้มักมีความผูกพันกันค่อนข้างสูง มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันอย่างมาก จากประสบการณ์พบว่าทีมลักษณะนี้มีองค์ประกอบสำคัญ 5 ประการด้วยกัน คือ

1. การสื่อสารที่เปิดกว้างอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จะว่าไปแล้วเรื่องการสื่อสารนี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับการทำงานเป็นทีม การสื่อสารที่ดีต้องมีความชัดเจนเป็นที่ตั้ง เปิดกว้างให้ทุกคนได้รับและส่งข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพคือใช้เวลาน้อยและมีประสิทธิผลคือตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ผมมองว่าการสื่อสารเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่ผู้นำต้องให้ความสำคัญ หลายครั้งเมื่อมองย้อนกลับไปยังทีมที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ มักพบว่าปัญหาหลักอยู่ที่การสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการฟังหรือการให้ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์

การสื่อสารที่ดี ทีมงานต้องได้รับข้อมูลถูกต้อง  ครบถ้วนไปในทิศทางเดียวกัน บรรยากาศของทีมเปิดกว้างให้สมาชิกในทีมสามารถพูดคุยและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เพราะหากเมื่อใดก็ตามข้อมูลที่จำเป็นไม่ได้รับการสื่อสาร งานที่ทำอยู่จะเกิดปัญหาในเวลาไม่นาน

2. เป้าหมายของทีมต้องชัดเจน

เป้าหมายที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนในทีมต้องเข้าใจเพื่อเดินไปในทิศทางเดียวกัน เหมือนฝีพายที่ต้องรู้ว่าเรือกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนเพื่อกำหนดทิศทางที่ตนเองจะพาย ได้อย่างถูกต้อง

หลายครั้งที่มีโอกาสได้คุยกับพนักงานในองค์กรต่าง ๆ ผมถามเขาว่างานแต่ละชิ้นที่ทำอยู่มีความสำคัญอย่างไรกับเป้าหมายโดยรวมของทีม คำตอบที่มักได้รับคือ “ไม่รู้ หัวหน้าให้ทำ ก็ทำ”... จริง ๆ แล้ว เป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้ผู้ปฏิบัติรู้ว่าต้องทำอะไร ต้องปรับเปลี่ยนอย่างไรให้เหมาะสมเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย และรู้ได้ว่าเมื่อไรที่ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว ที่สำคัญลูกทีมจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในเป้าหมายหากคุณให้เขามีส่วนร่วมในการคิดและกำหนดเป้าหมายด้วย หรืออย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เข้าใจเป้าหมายอย่างทะลุปรุโปร่งมากขึ้น

3. ผู้นำต้องเป็นมีส่วนร่วมกับทีมงาน

ผู้นำที่มีส่วนร่วมกับทีมหมายถึงผู้นำที่รับทั้งผิดและชอบร่วมกับทีม เป็นผู้ที่มีความโปร่งใสและให้การสนับสนุนทีมงาน เป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศของความซื่อสัตย์ เชื่อใจและจริงใจให้กัน และเป็นทั้งเพื่อน โค้ชและครูที่ดี หากพูดแบบเข้าใจง่าย ๆ ผู้นำที่ดีคือผู้ที่เป็นตัวอย่างให้กับทุกๆ คนในทีมและสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์

ทีมที่ผู้นำสามารถผสมผสานกลมกลืนไปกับทีมได้ดี สมาชิกในทีมมักกลมเกลี่ยวและช่วยเหลือกัน จนแยกแทบไม่ออกว่าใครอยู่แผนกใดหรือรับผิดชอบงานอะไร เพราะเขาทำงานแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบเป็นหนึ่งเดียว

4. ความชัดเจนในหน้าที่และความรับผิดชอบ

ทีมที่ดี ทุกคนในทีมรู้หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองอย่างชัดเจน โดยอัตโนมัติ ถึงแม้จะมีการเขียนหรือไม่ ไว้ในใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) ก็ตาม

ในทางกลับกัน ทีมบางทีมมีใบกำหนดหน้าที่งานที่ละเอียดและชัดเจน แต่คนในทีมไม่ตระหนักรู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเลยก็เป็นได้

5. การตัดสินใจที่ทันกาลและมีประสิทธิภาพ

การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมีผลต่อการดำเนินงานของทีม ในขณะที่หัวหน้าทีมมีหน้าที่ดูแลทีมในภาพรวม ลูกทีมแต่ละคนก็ต้องได้รับอำนาจในการตัดสินใจอย่างเหมาะสมกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ การตัดสินใจที่ทันกาลและมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลให้ลูกค้าหรือหน่วยงานอื่นที่ทำงานด้วย มีความพึงพอใจและเชื่อมั่นในความสามารถของทีม อันจะส่งผลต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

หากลองวินิจฉัยด้วยใจเป็นธรรม ทีมของคุณยังขาดปัจจัยใดอยู่ บ้างและลองถามตัวเองดูต่อไปว่าในฐานะผู้นำ คุณจะทำอย่างไรในการเพิ่มเติมปัจจัยเหล่านั้นให้มากขึ้นได้บ้าง เพื่อทีมของคุณจะได้เป็น “ทีมที่ประสบความสำเร็จ”

 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

กรรมการบริหาร

บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด

apiwut@riverorchid.com

www.orchidslingshot.com

ติดตามข้อคิดเกี่ยวกับการบริหารได้ที่ twitter.com/apiwutp