ถ้าอยากรู้ว่าจะสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ ทำได้ยากง่าย? เราจะทราบได้อย่างไร?

แน่นอนทุกคนทราบว่า การสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรไม่สามารถสร้างได้ง่าย และซื้อไม่ได้ด้วยเงิน ปัจจัยหลักขึ้นกับการสร้างพฤติกรรม (Behavior) ของคนในองค์กร

เช่นวันนี้หลายที่บอกอยากให้พนักงานมีวัฒนธรรมร่วมสร้างนวัตกรรม เช่น ปตท มีค่านิยม SPIRIT ประกอบไปด้วย Synergy, Performance Excellence, Innovation, Responsibility for Society Integrity & Ethics และ Trust and Respect

องค์กรสร้างวัฒนธรรมผ่านค่านิยมให้คนในองค์กรยึดเหนี่ยวและแสดงออก ไม่ได้เพียงแค่เขียนไว้บนฝาผนัง ถ้าจะวัดกันต้องวัดออกมาจากพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออก และวัฒนธรรมหรือค่านิยมที่ระบุไว้ เพื่อยากรู้ว่าเราจะไปตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้ดีขึ้นอย่างไร

พฤติกรรม (Behavior) ส่วนหนึ่งสะท้อนมาจาก Personality ดังนั้นหากเรานำผลพฤติกรรมของพนักงานผู้บริหารในองค์กรมาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมปัจจุบัน กับ พฤติกรรมใหม่ๆ ที่เราอยากให้เกิดขึ้น เช่นปัจจุบันนี้ คนสามารถยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ แต่ยังไม่สามารถร่วมสร้างนวัตกรรมที่จะมารองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ เราควรจะทำยังไงดี

สลิงชอททำงานผ่านเครื่องมือ Facet 5 เมื่อเปรียบเทียบแบบนี้จะทำให้เราเห็นคนของเราออกมาเป็นกลุ่มๆ ชัดเจน ทำให้สามารถนำไปวางแผนได้เป็นระบบมากยิ่งขั้น

กลุ่มแรก Non-aligned พฤติกรรมปัจจุบันไม่สะท้อนภาพปัจจุบันขององค์กร และไม่ได้เป็นแบบที่ลูกค้าต้องการและไม่มีทีท่าจะยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในองค์กรเพื่อตอบสนองลูกค้าให้ดีขึ้น

กลุ่มสอง Anchor พฤติกรรมปัจจุบันสะท้อนค่านิยมในปัจจุบัน แต่อาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นพฤติกรรมสำหรับวัฒนธรรมใหม่ที่ลูกค้าอยากให้เราเปลี่ยนแปลงไป และกลุ่มนี้อาจเป็นกลุ่มที่เราจะเปลี่ยนยากสุด เพราะอาจยึดติด และพึงใจกับพฤติกรรมเดิม

กลุ่ม 3 Change Agent กลุ่มนี้แสดงพฤติกรรมที่ลูกค้าอยากเห็นในอนาคต เป็นแสงสว่างในอนาคต แต่กลุ่มนี้ก็อาจมีความตึงเครียดเพราะความแตกต่าง เช่นลูกค้าอยากได้คนที่ร่วมคิด Solutions ใหม่ๆ กล้าออกนอกกรอบ แต่เมื่อคุยกับคนในองค์กรกลับรู้สึกว่าคุยยาก คนอยากทำแบบเดิมๆ

กลุ่ม 4 Transformer กลุ่มนี้เหมือนกลุ่มอุดมคติ เพราะไม่เพียงเข้ากับพฤติกรรมในปัจจุบัน แต่ยังสะท้อนพฤติกรรมอนาคตที่ลูกค้าต้องการเห็น ปกติจะมีไม่มาก ยกเว้นองค์กรทำทำสิ่งต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการในอนาคตแล้ว


แล้วคนของคุณอยู่กลุ่มไหนมากที่สุด?
 มัณฑนา รักษาชัด
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ
ด้านการพัฒนาและฝึกอบรม
สลิงชอท กรุ๊ป