ปัจจุบันแม้บริษัทชั้นนำต่างๆของไทยเริ่มมีความสนใจในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชอย่างจริงจัง  แต่สิ่งหนึ่งที่มีโอกาสได้พบคือ แม้ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ริเริ่มให้มีการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร แต่มักจะให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นผู้สานต่อเจตนารมย์โดยลำพัง โดยที่ผู้บริหารระดับสูงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเลยโดยสิ้นเชิง ฟังดูก็ไม่ผิด แต่ถ้าให้ประสบความสำเร็จ ผู้บริหารระดับสูงต้องทำอะไรมากกว่านั้น

จิรโรจน์ ติกกะวี ในฐานะโค้ชผู้บริหารระดับสูง ของสลิงชอท โค้ชชิ่ง บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำผ่านจุดแข็ง ซึ่งนอกจากทำหน้าที่โค้ชแล้ว ยังได้มีโอกาสให้คำปรึกษาเรื่องการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช เปิดเผยว่า  ผู้บริหารระดับสูงจะต้องสื่อสารและสร้างวิสัยทัศน์ให้คนทั้งองค์กรเห็นเป้าหมายเดียวกัน ต้องทำให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งที่จะทำนั้นให้ผลดีอย่างไรทั้งระยะสั้น และระยะยาว ต้องสามารถสร้างแรงจูงใจได้  ที่สำคัญสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงต้องรู้คือ “คำพูดไม่สำคัญเท่าการกระทำ” นั่นหมายความว่า ผู้บริหารระดับสูงต้องทำตัวเป็นต้นแบบให้ทุกคนในองค์กรเห็น
  
เหตุผลที่ผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่ เลือกการโค้ชผู้นำผ่านจุดแข็ง ( Strength-based Coaching ) แทนการโค้ชชนิดอื่น เช่น ไลฟ์โค้ช เพราะมองว่าการโค้ชผู้นำผ่านจุดแข็งให้ประโยชน์แก่องค์กรโดยตรง และสามารถดึงศักยภาพที่โดดเด่นแท้จริงออกมาได้ ทั้งยังมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ เพราะผู้ที่ได้รับการโค้ชมีความชอบในสิ่งที่ทำได้ดีอยู่แล้ว จึงมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง ดังนั้นหากจุดแข็งที่เลือกมาพัฒนาเป็นสิ่งที่ทั้งองค์กรและผู้ที่ได้รับการโค้ชเห็นพ้องต้องกันย่อมเกิดผลประโยชน์ร่วมกัน (Win-Win Situation)”  จิรโรจน์ กล่าว  

เมื่อ ผู้บริหารระดับสูงกำหนดกลยุทธ์ชัดเจนแล้ว ฝ่ายปฏิบัติการต่างๆก็จะดำเนินการตามแนวทางที่ได้วางไว้ อาทิ  ผู้บริหารทุกระดับและกลุ่มศักยภาพจะได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนพัฒนาจุดแข็งของตน เพื่อให้กลายเป็นผู้นำในระดับยอดเยี่ยมได้ ( Great Leader )  โดยองค์กรอาจมีการนำโค้ชนอกองค์กรมาช่วยผลักดันให้การพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือในที่สุดแล้ว เมื่อผู้บริหารในระดับสูงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนาจุดแข็งอย่างแท้จริงแล้ว อาจเพิ่มเติมในเรื่องของการฝึกทักษะการโค้ช เพื่อให้สามารถโค้ชลูกทีมได้เช่นกัน  

หากมองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้น จะเห็นได้ว่า แค่เพียง “ผู้บริหารระดับสูงสุด” สามารถทำให้ทุกคนมองเห็นวิสัยทัศน์ร่วมกันได้ พร้อมทั้งวางตัวเองเป็นต้นแบบให้ชัดเจน บุคลากรที่เหลือก็พร้อมจะเดินทางไปในเป้าหมายเดียวกัน ความพร้อมในเรื่องความรู้และทักษะการโค้ชผ่านจุดแข็งนั้น เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชเท่านั้น ถ้าต้องการให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรขึ้นจริง ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องกำหนดระบบ กรอบระยะเวลา และกระบวนการวัดผล จึงจะเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ สลิงชอท โค้ชชิ่ง เป็นอีกหนึ่งธุรกิจในเครือสลิงชอท กรุ๊ป ซึ่งให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยการโค้ช และเชี่ยวชาญพิเศษในการพัฒนาภาวะผู้นำผ่านจุดแข็ง เคยคว้ารางวัลระดับโลกทางด้านนี้จาก ASTD (American Society for Training & Development) มาแล้วถึง 2 รางวัลจิรโรจน์ ติกกะวี
การโค้ชผู้บริหารระดับสูง (Consulting Partner)
บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ 18 ก.พ.2559