พฤติกรรมของหัวหน้างานที่เป็นเลิศ

แม้ในปัจจุบัน องค์กรหลายๆแห่งจะมีโครงสร้างองค์กรแบบแบนราบมากขึ้น กล่าวคือความห่างระหว่างพนักงานระดับล่างสุดจนถึงคนที่มีตำแหน่งใหญ่สุดในองค์กรมีความกว้างลดลง ส่งผลให้มีจำนวนพนักงานที่อยู่ในระดับเดียวกันมากขึ้น

และด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้หลายองค์กรมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆมากมาย ส่งผลให้ความต้องการในตัวคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำขององค์กรมีน้อยลง แต่ในขณะเดียวกัน สิ่งที่สวนทางไปกับความต้องการในจำนวนผู้นำ คือคุณภาพของผู้นำที่ยังคงต้องการความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

หลายครั้งที่เราเรียนหรืออบรมเกี่ยวกับเรื่องภาวะผู้นำ สิ่งที่ได้เรียนรู้ส่วนมากจะเป็นเรื่องหน้าที่ของผู้นำ หรือไม่ก็ทักษะในการเป็นหัวหน้าที่ดี ซึ่งมีมากมายตั้งแต่การกระจายงาน การสื่อสาร การวางแผน หรือแม้แต่เรื่องของความคิดสร้างสรรค์

แต่การเรียนหรืออบรมเรื่องเหล่านี้ เมื่อกลับมาทำงานจริง ก็ไม่ได้รับประกันว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมมา จะเป็นหัวหน้าที่ดีได้เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับมาปรับใช้ในชีวิตจริง ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนสามารถทำได้และกลายมาเป็นผู้นำที่ดีในที่สุด

แต่การที่จะเป็นผู้นำที่ดีอาจจะไม่เพียงพอสำหรับบางคน เพราะเขาเหล่านั้นต้องการที่จะเป็นหัวหน้าที่เป็นเลิศ (Great Manager) มากกว่าแค่ดี (Good Manager) ซึ่งนั่นเป็นอะไรที่ยากกว่า เพราะนอกจากเรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับการเป็นผู้นำและนำกลับมาปรับใช้ในชีวิตจริงแล้ว ยังมีเรื่องของพฤติกรรมที่ต้องรู้อีก ถ้าให้แบ่งพฤติกรรมของผู้นำที่เป็นเลิศแล้ว ผมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบหลักๆคือ พฤติกรรมแบบที่เป็นตัวของเราเอง และพฤติกรรมตามหน้าที่

พฤติกรรมแบบที่เป็นตัวของเราเองคือ พฤติกรรมที่เราควรเป็นตลอดเวลาไม่ว่าในระหว่างการทำงานหรือนอกเวลางาน ซึ่งประกอบไปด้วย 5 พฤติกรรมหลักๆคือ

 • การแสดงออกถึงความมั่นใจและความสามารถ – แม้ในบางครั้งคุณอาจจะไม่ค่อยมั่นใจในตนเองเท่าไรนัก แต่พยายามอย่าแสดงออกให้คนอื่นเห็น จงมีทัศนคติที่ว่า “เรามีความสุขในสิ่งที่เราเป็น แต่เราก็ยังเปิดกว้างที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งที่ดีกว่า เพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น”
 • ความสามารถในการเข้ากับคนอื่นๆ – ไม่ใช่ว่าเป็นจุดเด่นที่ใครๆก็ต้องคิดถึงหรือเป็นจุดสนใจของทุกคน แต่อย่างน้อยก็ไม่ใช่่เป็นแค่ไม้ประดับหรือกระดาษปิดผนังที่ทุกคนมองผ่านเท่านั้น อย่าลืมว่าการบริหารเป็นทักษะว่าด้วยเรื่องของคน
 • ความซื่อสัตย์และความซื่อตรง – เพราะความซื่อสัตย์และซื่อตรงเป็นบ่อเกิดของการสร้างความไว้วางใจในตัวคุณ และแน่นอนว่า ความไว้วางใจที่เกิดขึ้นนั้นมีส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จในชีวิตให้กับทุกคน
 • การสร้างการมีส่วนร่วม – จงพยายามที่จะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานหรือทำกิจกรรมอื่นๆ อย่าพยายามเป็นคนที่ตัดโอกาสคนอื่นในการเข้ามามีส่วนร่วมเพียงเพราะว่าเขาขาดทักษะหรือแค่คิดช้ากว่าคุณ
 • รู้จักตัวเอง – หัวหน้างานต้องเป็นผู้นำ และผู้นำที่มีประสิทธิภาพต้องมีลักษณะพิเศษในตนเองอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้คนอื่นๆมองเห็นหรือสังเกตเห็นได้ยามที่คุณปรากฎตัวขึ้น หาให้เจอว่าสิ่งนั้นคืออะไร เช่น เป็นคนเข้ากับคนได้ง่าย เป็นคนคุยเก่ง หรือ เป็นเสือย้ิมยาก เป็นต้น
 • ห้าข้อข้างต้นเป็นพฤติกรรมที่เป็นตัวของเราเอง ส่วนพฤติกรรมตามหน้าที่นั้น คือพฤติกรรมที่คุณต้องทำระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งพฤติกรรมนี้ประกอบไปด้วย 5 ส่วนหลักๆคือ
 • เป็นคนที่แข็งแต่ก็ไม่ใช่ว่าขาดความยืดหยุ่น เป็นคนที่กล้าตัดสินใจแต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได้ พูดง่ายๆคือ อาจจะตัดสินใจอะไรบางอย่างไปแล้ว แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ถ้าพวกเขาสามารถให้เหตุผลหรือแนวทางที่ดีกว่า
 • เป็นคนมีความพิเศษทางความคิด คือชอบคิดอะไรที่ออกนอกกรอบ ลองทำในสิ่งใหม่ๆ ในขณะเดียวกันถ้าไม่ประสบความสำเร็จก็ยอมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และไม่กล่าวโทษกับความพยายามในการทดลองทำ
 • เป็นคนไม่กลัวการคิดอย่างเป็นระบบ เพราะตามหน้าที่ คุณต้องคิดทั้งในเรื่องของการวางแผนงาน ตารางการทำงาน งบประมาณ และที่สำคัญคือการลงมือทำเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ จงทำอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่ว่าไปสไตล์ “ลูกทุ่ง”
 • เป็นคนที่คล่องแคล่วเฉียบขาดและสามารถเปลี่ยนแปลงแผนงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ตลอดเวลา แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ได้เป็นคนที่หาความแน่นอนไม่ได้
 • เป็นคนที่มองว่าข้อมูลมีไว้ใช้ประโยชน์ ไม่ใช่เอาไว้สะสมเฉยๆ
ถึงตรงนี้ คงจะพอมองเห็นพฤติกรรมที่หัวหน้างานที่เป็นเลิศควรมีแล้ว คราวนี้ลองมองย้อนกลับมาที่ตัวของคุณเองดู มีอะไรที่มีแล้วบ้าง และมีอะไรที่ยังขาดหายไป ลองนำสิ่งที่ได้อ่านข้างต้นมาปรับใช้ดู ที่สำคัญอย่าลืมที่จะนำไปปฏิบัติด้วย...


อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด
apiwut@riverorchid.com
www.orchidslingshot.com