ที่มา : Zombies: A Generational Take on The Undead by Austyn Rask
แปลและเรียบเรียง : ปองคุณ บัญญัตินพรัตน์
สลิงชอท กรุ๊ป