สิ่งที่องค์กรตั้งคำถามกับการลงทุนพัฒนาผู้บริหารผ่านการโค้ช คงหนีไม่พ้นเรื่องผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้กลับ อาทิเช่น ผลประกอบการ ความพึงพอใจของพนักงานและลูกค้า เป็นต้น เพราะการพัฒนาผู้บริหารถือเป็นการลงทุนทั้งเงิน เวลา และความพยายามของผู้บริหารเอง ดังนั้น จะดีแค่ไหนหากมีรูปแบบการพัฒนาผู้นำ ที่มีผลพิสูจน์ยืนยันได้ว่า ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามความต้องการขององค์กรจริงก่อนการตัดสินใจเลือก ปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับว่า รูปแบบหนึ่งของการโค้ช ที่สามารถช่วยให้ผู้นำ และองค์กรประสบความสำเร็จในการโค้ชได้จริงนั่นคือ การโค้ชผู้นำผ่านจุดแข็ง (Strength-based Coaching)

คุณศิริพรรณ ทองเทพไพโรจน์ โค้ชผู้บริหารระดับสูงของ สลิงชอท โค้ชชิ่ง บริษัทที่ปรึกษา ที่เชี่ยวชาญพิเศษในการพัฒนาภาวะผู้นำโดยการโค้ชผ่านจุดแข็ง ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการโค้ชนี้ว่าแนวคิดเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำโดยมุ่งพัฒนาจุดแข็ง (Strengths) ของผู้นำไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยมากนัก ผู้นำระดับโลกมากมายที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้สมบูรณ์แบบไปเสียทุกอย่าง ทุกคนต่างมีจุดอ่อน แต่สิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จในระดับผู้นำยอดเยี่ยม (Extraordinary Leader) เกิดจากการนำจุดแข็งของเขามาใช้ได้อย่างโดดเด่น 
 
เซงเกอร์ โฟล์คแมน (Zenger Folkman) สถาบันการพัฒนาภาวะผู้นำจากประเทศสหรัฐอเมริกาหนึ่งในบริษัทพันธมิตรของ สลิงชอท กรุ๊ป ได้ทำวิจัยผ่านการประเมินผู้นำราว 20,000 กว่าคน ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ผู้นำเหล่านี้มีจุดแข็งในหลากหลายด้าน แต่มี 16  คุณลักษณะใน 5 กลุ่มเท่านั้น ที่มีความเชื่อมโยงสูงสุดทางสถิติกับผลลัพธ์การบริหารงานและบริหารคน จุดแข็ง 5 กลุ่มที่ว่านี้ คือ 1. การเน้นที่ผลลัพธ์ ( Focus on Result) 2. การนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง (Leading Change) 3. อุปนิสัย (Character) 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) 5. ความสามารถเฉพาะบุคคล (Personal Capability) นอกจากนั้น การวิจัยนี้ยังพบว่าหากผู้นำสามารถพัฒนาจุดแข็งระดับยอดเยี่ยมได้ 3-5 ตัว   จาก 16 คุณลักษณะ ผู้นำในระดับดีจะก้าวไปสู่ระดับยอดเยี่ยมได้ โดยจุดแข็งที่จะเลือกมาพัฒนานั้น ควรเป็นสิ่งที่ผู้นำมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนา และองค์กรได้ผลประโยชน์ด้วย  
 
การวิเคราะห์จุดแข็งของผู้นำไม่ได้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้ เซงเกอร์ โฟล์คแมน ได้รับการยอมรับจากบริษัทระดับโลก แต่ยังรวมไปถึงรูปแบบการพัฒนาผู้นำแบบ Cross-Training  ที่ทำให้ผู้นำสามารถพัฒนาไปถึงระดับยอดเยี่ยมได้จริง รูปแบบนี้มีลักษณะคล้ายการพัฒนานักกีฬา เช่น นักว่ายน้ำระดับโลก ไม่ได้ฝึกว่ายน้ำเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องฝึกยกน้ำหนัก และการทำสมาธิด้วย เป็นต้น  
 
เซงเกอร์ โฟล์คแมน ได้ระบุทักษะสนับสนุนความเชี่ยวชาญ (Competency Companion) ของแต่ละจุดแข็งไว้อย่างชัดเจน เพื่อเลือกนำไปพัฒนา เช่น หากจุดแข็งของผู้นำคือเรื่องของการสื่อสารอย่างชัดเจนและมีพลัง (Communicates Powerfully and Prolifically) การพัฒนาจุดนี้ให้ได้ผลอย่างทวีคูณ ควรทำด้วยการฝึกสร้างแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจ ให้ผู้อื่นแสดงผลงานอย่างสุดความสามารถ (Inspires and Motivates Others to High Performance) การมีมุมมองเชิงกลยุทธ์ (Strategic Perspective) และการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย (Establishes Stretch Goals) เป็นต้น ซึ่งจากผลวิจัยของ เซงเกอร์ โฟล์คแมน สามารถพิสูจน์แล้วว่าการพัฒนารูปแบบนี้ให้ประสิทธิผลสูงกว่าการพัฒนาที่จุดแข็งโดยตรง  
 
เหตุที่ต้องโค้ชผู้นำผ่านจุดแข็งนั้น เพราะเป็นแนวทางที่ทำให้ผู้นำสามารถต่อยอดพัฒนาตนเองไปจนถึงระดับผู้นำยอดเยี่ยม (Extraordinary Leader) ได้ ซึ่งจากผลการวิจัยของ เซงเกอร์ โฟล์คแมน ผ่านการประเมินผู้นำในองค์กรต่างๆมากกว่า 50,000 คน พบว่าหากเปรียบเทียบผู้นำระดับยอดเยี่ยมซึ่งมีผลงานโดดเด่นมากที่สุด 10 อันดับแรก และผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นน้อยที่สุด 10 อันดับหลัง (Weakest Leader) พบว่าผู้นำระดับยอดเยี่ยมสามารถสร้างความแตกต่างได้อีกหลายอย่าง ดังนี้
 
สร้างกำไรได้มากกว่า 4-6 เท่า
สร้างผลประกอบการได้มากกว่า 6 เท่า
สร้างความผูกพันให้กับพนักงานที่มีให้กับองค์กรมากกว่า 10 - 20 เท่า
ลดอัตราการคิดจะลาออกของลูกน้องได้มากกว่า 3-4 เท่า
อัตราการลาออกของลูกน้องน้อยกว่า0.5 เท่า
สร้างความพอใจให้พนักงานได้มากกว่า 2 เท่า
พนักงานมีความตั้งใจในการทำงานให้เกินเป้าหมายมากกว่า 4-5 เท่า
สร้างความพึงพอใจของลูกค้ามากกว่า 1.5 เท่า
 
การมีผลวิจัยมายืนยันนั้น น่าจะดูมีหลักการในการตัดสินใจ และแน่นอนว่าสามารถช่วยให้คำตอบสำหรับคำถามขององค์กรได้อย่างน่าเชื่อถือกว่าการฝากความหวังไว้ที่ตัวบุคคล หรือทฤษฎีที่อาจพิสูจน์ได้ไม่ชัดเจน “การโค้ชผู้นำผ่านจุดแข็ง” จึงอาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุด หากองค์กรเลือกที่จะโค้ชผู้นำให้ได้ผลจริง 
 
ทั้งนี้ สลิงชอท โค้ชชิ่ง เป็นอีกหนึ่งธุรกิจในเครือ สลิงชอท กรุ๊ป ซึ่งให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยการโค้ช และเชี่ยวชาญพิเศษในการพัฒนาภาวะผู้นำผ่านจุดแข็ง เคยคว้ารางวัลระดับโลกทางด้านนี้จาก ASTD (American Society for Training & Development) มาแล้วถึง 2 รางวัลศิริพรรณ ทองเทพไพโรจน์
โค้ชผู้บริหารระดับสูง
บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด


ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ 18 ก.พ.2559