/

Strategy: 4 พฤติกรรม ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

“อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ” ผู้ก่อตั้ง และกรรมการบริหาร สลิงชอท กรุ๊ป เผย 4 พฤติกรรมผู้นำสู่ความสำเร็จ ล่าสุด อภิวุฒิ ” ได้สรุปงานวิจัยของ Ron A. Carucci ที่พบว่า ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ มักแสดงพฤติกรรม 4 ประการคือ

1. การเข้าใจภาพกว้าง (breadth) มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทําความเข้าใจและมองให้เห็นภาพใหญ่ ภาพรวมขององค์กร ไม่ทํางานแบบหยุมหยิมยิบย่อย อย่างที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Micro Management

2. ขวนขวายเรียนรู้ (context) ทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงที่มาที่ไป และสาเหตุที่ทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ

3. การตัดสินใจ (choice) มีความสามารถในการใช้วิจารณญาณ ใช้ข้อมูลและความเห็นจากภายนอก มาประกอบการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ ไม่กลัวที่จะปฏิเสธหรือขัดใจคนที่ทํางานด้วย

4. การสร้างความสัมพันธ์ (connection) มีความสามารถในการดึงดูดผู้คนให้อยากทํางานด้วย โดยแสดงออกมาทั้งทางด้านบุคลิกภาพและการกระทํา มักขอความเห็น (feedback) จากผู้คนรอบข้างอยู่เป็นประจํา ฟังด้วยความตั้งใจและลงมือแก้ไขหรือนําไปปฏิบัติอย่างจริงจัง รู้ว่าเรื่องแต่ละเรื่องต้องพึ่งพาอาศัยใคร ให้เวลากับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยทำนองนี้ จะเกิดประโยชน์มากมาย หากเราใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ไม่ใช่อ่านเพื่อให้ได้ความรู้แล้วก็ผ่านไป แต่ต้องนำสิ่งที่ได้รับไปปฏิบัติจริงด้วย จึงจะเห็นผล
 
อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
ผู้ก่อตั้ง
สลิงชอท กรุ๊ป
 

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ ออนไลน์
คอลัมน์ Strategy: 4 พฤติกรรม ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
ฉบับวันที่ 16 สิงหาคม 2563