uploaded/content/201805/1526272682.9469-jpg

บริหารคน บริหารงาน : How are you? ตรวจสอบ ตระหนักรู้เมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร
ผู้อำนวยการฝ่ายการโค้ช
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
คอลัมน์ บริหารคน บริหารงาน : How are you? ตรวจสอบ ตระหนักรู้
ฉบับวันที่ 6 พฤษภาคม 2561