uploaded/content/201807/1531192817.4145-jpg

บริหารคน บริหารงาน : เด็กหญิงชวนชมเมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร
ผู้อำนวยการฝ่ายการโค้ช
สลิงชอท กรุ๊ปที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
คอลัมน์ บริหารคน บริหารงาน : เด็กหญิงชวนชม
ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม 2561