uploaded/content/201804/1525064397.0634-jpg

ถามมา-ตอบไป สไตล์คอนซัลต์ : การเรียนรู้ในอนคต

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการบริหาร
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
คอลัมน์ ถามมา-ตอบไป สไตล์คอนซัลต์ : การเรียนรู้ในอนคต
ฉบับวันที่ 12-15 เมษายน 2561