Careers
Career Opportunity

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • รับผิดชอบงานธุรการของแผนก
 • รับผิดชอบดูแลระบบ Customer Relations Management
 • ดูแลการรับเรื่องลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา
 • ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


การศึกษา:

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือนักศึกษาปี 4 ที่กำลังรอผลการจบการศึกษาในปี 2559 ในสาขาดังต่อไปนี้
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการเลขานุการ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ หรือ
 • สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์
 • มีผลการเรียนดีต่อเนื่อง เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.0


ประสบการณ์การทำงาน:

 • มีประสบการณ์ทำงาน 0-1 ปี
 • อายุ 20-25 ปี


ความสามารถเฉพาะบุคคล:

 • มองสถากรณ์ไปข้างหน้า กระตือรือร้น แคล่วคล่องฉับไว
 • เรียนรู้เร็วและสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 • มีทัศนคติที่ดี และไม่ย่อท้อต่องานหนัก
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานในภาวะกดดันภายใต้กำหนดเวลาและสามารถทำงานที่หลากหลายได้


ความรู้และความชำนาญพิเศษ:

 • มีทักษะในติดต่อสื่อสารประสานงานร่วมกับได้อย่างดี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Office
 • มีทักษาะในการจัดการวางแผนการทำงานได้ดี
 • สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ระดับกลาง


สถานที่ทำงาน

 • ที่อยู่: 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 1402 ถนนพระรามที่  3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ​ 10120  
 • โทรศัพท์  02 683 3356 to 58
In this position, the Head of Commercial will be responsible for managing overall account management, satisfaction and retention in order to achieve all sales fundamental activities and sales targets through the implementation of appropriate and unique strategies for these key accounts. The ideal candidate will be required to build strong relationships with strategic clients and be able to identify needs and requirements to promote company’s solutions and ensure that client’s needs and expectations are met by the business.


Primary Role & Responsibilities:

 • Manage the commercial team (Learning Solutions Consultants);
 • Develop sales strategy for all accounts based on market needs, key account structure, competitive situation and company targets;
 • Manage relationship with company’s network & internal stakeholders to expand sales and marketing activities to fulfill customer's needs and achieve company sales targets;
 • Manage sales and revenue growth for all channels across all product categories;
 • Develop and design customer experience strategy that enhance customer satisfaction and engagement;
 • Visit key accounts under monthly and weekly routing plan to strengthen relationship and to ensure all sales fundamental activities are achieved;
 • Monitor and maximize sales performance of the company.


Education:

 • Master degree in Business Administration, Economic, Strategic Management, Sales or Marketing Management or related field with good and consistent academic results in reputation university;
 • Overseas graduate will be a plus.


Work Experience:

 • At least 8 years of working experience in management of sales and customers with proven record of past success;
 • Experience in HR management, HROD or key account management will be a plus.


Key Characteristics:

 • Self-Learning
 • Curiosity
 • Resilient


Personnel Requirements:

 • Thai nationality;
 • Have own car with driving license and willing to travel;
 • Love to meet potential clients to grow, maintain and leverage network;
 • Ability to work under pressure of deadlines on multiple assignments;
 • Ability to work autonomously under limited resources.


Knowledge and Skill:

 • Strong achievement driven and customer service orientation;
 • Strong selling and negotiation skills;
 • Good oral and written communication & interpersonal skills both English & Thai (Equivalent to TOEIC score above 800).
 • Having strong capability to develop and deliver presentations;
 • Analytical and systematic thinking skills;
 • Possess skills in MS Office for Mac applications.
Business Director is responsible for product development and market expansion in core business of Slingshot Group (Training, Coaching & Consulting) to improve market position and achieve financial growth. The ideal candidate will be required to build strong relationships with both strategic & potential clients and be able to identify needs and requirements to develop, promote and offer company’s solutions and ensure that client’s needs and expectations are met by the business.


Primary Role & Responsibilities:

 • Seek opportunities for product development & market expansion within a core business area;
 • Plan persuasive approaches and pitches that will convince both strategic and potential clients to do business with the company;
 • Develop proposals that speaks to the client’s needs, concerns and objectives;
 • Create, negotiate and close commercial agreements;
 • Work as part of the commercial team to manage relationship with company’s network & internal stakeholders to expand sales and marketing activities to fulfill customer's needs and achieve company sales targets.
 • Define product marketing strategies; materials, programs and communications for the products of the core business;
 • Undertake continuous analysis of competitive environment and market trends.


Education:

 • Master degree in Business Administration, Economic, Strategic Management, Sales or Marketing Management or related field with good and consistent academic results in reputation university;
 • Overseas graduate will be a plus.


Work Experience:

 • A minimum 8 years of working experience in a corporate/business focused environment;
 • A proven track record of successfully pitching for new business.


Key Characteristics:

 • Self-Learning
 • Curiosity
 • Resilient


Personnel Requirements:

 • Thai nationality;
 • Have own car with driving license and willing to travel;
 • Love to meet potential clients to grow, maintain and leverage network;
 • Eager to learn new concept of people and organizational development;
 • Ability to work under pressure of deadlines on multiple assignments;
 • Strong achievement driven and customer service orientation.


Knowledge and Skill:

 • Strong business acumen;
 • Excellent oral and written communication & interpersonal skills both English & Thai (Equivalent to TOEIC score above 900);
 • Excellent persuasion & negotiation skills;
 • Having a capability to develop and deliver presentations.


Primary Role & Responsibilities:

 • Manage sales and revenue growth for key account channel across all product categories as assigned
 • Manage relationships with key accounts as assigned;
 • Approach new customers
 • Monitor and maximize performance of all key accounts
 • Visit assigned accounts under monthly and weekly routing plan to strengthen relationship and to ensure all sales fundamental activities are achieved;
 • Work as part of the sales team to expand sales and marketing activities to achieve sales target;
 • Liaise and co-ordinate with internal departments and the company’s network to fulfill customers’ needs.


Education:

 • Bachelor or higher degree in HR Management, Business Administration, Marketing or a related field with good and consistent academic results.


Work Experience:

 • 0-1 year of working experience in management of sales and customers with proven record of past success
 • Experience in HR management or HROD experiences will be a plus.
 • Fresh graduate is welcome.


Key Characteristics:

 • Self Learning
 • Curiosity
 • Resilience


Personnel Requirements:

 • Thai nationality
 • Have own car with driving license and willing to travel
 • Love meeting & communicating with clients and new people
 • Ability to work under pressure of deadlines on multiple assignments;
 • Ability to work autonomously under limited resources.


Knowledge and Skill:

 • Strong achievement driven and customer service orientation
 • Strong selling and negotiation skills
 • Good oral and written communication & interpersonal skills both English & Thai (Equivalent to TOEIC score above 850)
 • Having a capability to develop and deliver presentations
 • Analytical mind and systematic thinking
 • Possess skills in MS Office for Mac applications.
In this position, the consultant will get a chance to quickly develop understanding of different industries and different client challenges since the projects will address a wide range of issues in organizational diagnosis, leadership development and coaching, human resource development, organization development, performance management, change & transformation.


Primary Role & Responsibilities:

 • Work as a team or a team lead with executive consultant and account manager to diagnose, develop conceptual ideas and proposals to meet client's needs in leadership and organization development areas.
 • Work directly with the clients to ensure leadership and organization development solutions meet their needs and are practical to implement;
 • Develop and deliver proposals and presentations both in Thai & English;
 • Conduct meetings and briefings to clients, plan and coordinate interventions and follow-ups to meet project objectives and client's satisfaction;
 • Manage consulting projects within timeline and requirements;
 • Manage and build relationship with all stakeholders both external and internal teams;
 • Analyze and monitor project performance;


Work Experience:

 • A minimum 3 years of working experience in consulting project management;
 • Consulting experience or project management experience is a strong plus.


Education:

 • Master degree in Human Resource Development, Business Administration, Management, Economics, Psychology or related fields with good and consistent academic results in leading university;
 • Overseas graduate will be a plus.


Key Characteristics:

 • Self Learning
 • Curiosity
 • Resilience


Personnel Requirements:

 • Thai nationality, male or female;
 • Ability to manage multiple projects simultaneously
 • Ability to work under pressure of deadlines on multiple assignments;
 • Ability to work autonomously under limited resources;
 • Ability to represent the company in a professional and consultative appearance and approach.


Knowledge and Skill:

 • Project management;
 • Good oral and written communication & interpersonal skills Thai & English (Equivalent to TOEIC score above 850);
 • Strong organizational ability, result oriented and problem-solving mindset;
 • Strong analytical skills and excellent strategic thinking;
 • Having a capability to develop and deliver effective presentations;
 • Ability to understand, connect and relate very well with different styles and levels of people;
 • Ability to independently analyze problems, provide sustainable solutions, and make on-job decision


หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการติดต่อสื่อสารทั้งจากลูกค้าภายในและภายนอก เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทีมขาย วิทยากร ที่ปรึกษา และลูกค้า ในการศึกษารายละเอียด เพื่อจัดเตรียมงานและอุปกรณ์ทั้งก่อนเริ่มและหลังโครงการ และทำรายงานสรุปผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
 • ดูแลความเรียบร้อยขณะจัดโครงการจนเสร็จสิ้น
 • แสวงหาและรวมข้อมูล/ความรู้ที่เกี่ยวข้องและส่งข้อมูลไปยังวิทยากร ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่โครงการอื่นๆ ตามที่ต้องการ
 • เป็นตัวแทนของทีมในการจัด Event ต่าง ๆ ของบริษัท


การศึกษา:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีผลการเรียนดีต่อเนื่อง เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.0


คุณสมบัติและความสามารถเฉพาะบุคคล:

 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 23 -28 ปี
 • สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้ เดือนละ 1 – 2 ครั้ง
 • มีรถยนต์และใบขับขี่
 • นิสัยอยากรู้ อยากเห็น หมั่นศึกษาใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองเกี่ยวเรื่องต่าง ๆ รอบตัว
 • เรียนรู้เร็วและสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 • มีทัศนคติที่ดี และไม่ย่อท้อต่องานหนัก
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • กระตือรือร้น แคล่วคล่องฉับไวตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานในภาวะกดดันภายใต้กำหนดเวลาและสามารถทำงานที่หลากหลายได้


ประสบการณ์การทำงาน:

 • มีประสบการณ์ทำงาน 0 - 1 ปี


ความรู้และความชำนาญพิเศษ:

 • มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษทั้งการพูด การอ่าน และการเขียนในระดับปานกลางถึงดี คะแนนเทียบเท่า TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพบปะผู้คนใหม่ๆ รักการบริการและการดูแลลูกค้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, Power Point) ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Office for Mac
 • หากสามารถใช้งาน Photoshop หรือ Program ทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง
The Stories View All